Tashi-Waza

                       

         Ippon Seoinage                                                                      Harai Goshi

 

 

 

                                    

             O Goshi                                                                                         Uchi Mata